banner
collage

Ronde Tafel

Transmove

Kiwanis

Rotary

Voorwoord

Namens de Raad van Bestuur van Homevil en alle medewerkers, heet ik u van harte welkom op onze website.

Homevil is een wooncentrum en een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Aan zorgvragers kan dus zowel residentiële als ambulante dienstverlening geboden worden.

Homevil is een pluralistische voorziening die zorg op maat biedt ongeacht de levensbeschouwelijke, ideologische of politieke overtuiging van de zorgvrager. Respect in het algemeen, respect voor ieders waarde in het bijzonder en recht op inspraak zijn belangrijke pijlers in de werking.

Via de links op deze site komt u terecht op een aantal interessante websites die verband houden met de gehandicaptenzorg of de regio waar Homevil actief is.

Heeft u na het doornemen van deze website behoefte aan meer informatie, of heeft u specifieke vragen, aarzel dan niet en contacteer ons.. Ook dat kan via deze website.

Met vriendelijke groeten,

Piet Vroman,

Directeur

Historiek

De oorsprong van de v.z.w. Homevil ligt bij de v.z.w. Mivavil; de beschuttende werkplaats van Vilvoorde waar personen met een beperking tewerkgesteld zijn. Meestal verblijven die werknemers bij hun ouders of naaste familieleden. Ernstige problemen ontstaan echter wanneer de ouders of de personen van wie zij erg afhankelijk zijn, niet langer voor hen kunnen zorgen. Om dergelijke problemen te kunnen opvangen, groeide de idee van een tehuis. Jos

Zo werd in 1980 de v.z.w. Homevil opgericht. Deze v.z.w. stelde zich tot doel een tehuis voor volwassen personen met een verstandelijke beperking te verwezenlijken. De zeer gemotiveerde leden van deze vereniging werkten jaren met veel inzet aan de nodige administratieve formaliteiten, het werven van fondsen, het zoeken naar een geschikte bouwplaats enz. Zes jaar later,in juni 1986, kon uiteindelijk de eerste steen gelegd worden.

Voor het concept van het gebouw werd uitgegaan van het idee dat men kan samenvatten als: "een thuis in de stad". Dit houdt in dat de bewoners leven midden de andere mensen, in een huis midden andere huizen.

Oorspronkelijk werd gedacht aan een tehuis, enkel voor werkbekwame personen met een verstandelijke beperking. Op dat ogenblik echter, te wijten aan de veranderde economische situatie, werden personen die vroeger als werkbekwaam werden beschouwd, niet langer als dusdanig bestempeld.

Vandaar dat een erkenning werd aangevraagd voor 20 werkbekwame en 10 niet-werkbekwame volwassenen residenten met een verstandelijke beperking. Met de effectieve werking werd gestart op 18 april 1988.

De pedagogische werking werd voornamelijk gebaseerd op het normalisatieprincipe. Normalisatie betekent personen met een beperking leefpatronen, leefsituaties e.d. ter beschikking stellen die zo dicht mogelijk deze van de andere burgers benaderen of er zo mogelijks gelijk aan zijn.

In de loop der jaren heeft er ook op dit vlak een evolutie plaatsgevonden. Nieuwe begrippen zoals emancipatie, zelfbeschikking, zorg-op-maat, … hebben hun intrede gedaan in de gehandicaptenzorg en hebben ook hun impact gehad op de pedagogische werking van Homevil.

In 1989, slechts één jaar na de effectieve start van het tehuis, werd duidelijk dat, naast de vraag naar residentiele opvang, de nood aan een aangepaste dagopvang voor dezelfde doelgroep in en rond Vilvoorde echt groot was. De raad van bestuur van Homevil stelde zich tot doel in Vilvoorde dergelijke dienstverlening op te richten. Ook hier toog de raad van bestuur en de directie van Homevil met veel goede moed aan het werk. Dat was ook nodig want zij stuitten op veel hinderpalen.

Wij besparen u het hele verhaal, maar kort samengevat: Homevil zou, zonder investeringssubsidies een dagcentrum bouwen indien zij van het Vlaams Fonds een erkenning en subsidiëring tot de exploitatie ervan kreeg. We spreken begin 1997.

Die erkenning werd bekomen in juni 97. Met de daadwerkelijke werking als dagcentrum werd gestart in september 1998. Met de bouw van het dagcentrum werd gestart einde 1998 en de werken werden voltooid in 1999.

In het voorjaar van 2000 kon het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Daarmee is ons verhaal nog niet helemaal verteld.

Om onze zorgverleners zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de zorgvraag van onze cliënten, wilden we graag ons aanbod uitbreiden met een project Beschermd Wonen. Het feit dat we de beschikking gekregen hadden over een degelijk huis in Vilvoorde was hierbij uiteraard een welgekomen steuntje in de rug.

We verkregen een erkenning Beschermd Wonen voor 3 personen in augustus 2003 en op 1 januari 2004 is dit project effectief van start gegaan.

In september 2005 werd de erkenning uitgebreid tot 5 personen, precies een jaar later tot 7. Momenteel werden er dus 5 personen opgenomen in de Rivierstraat, 2 anderen in een gehuurd appartement in de Peter-Benoitstraat.

In 2008 werd de erkenning uitgebreid tot 8 personen.

Je ziet, Homevil is alles behalve statisch. Integendeel: we bewegen en evolueren nog steeds en trachten zo een gepast antwoord te vinden op nieuwe vragen en noden in onze sector.

Wordt vervolgd…

 

Missie

Homevil biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid. Samen met de cliënt en zijn omgeving werken we aan een kwaliteitsvol leven in al zijn aspecten.

In eerste instantie willen we samen met de persoon en zijn omgeving nagaan welke zijn noden en/of wensen, zijn mogelijkheden en beperkingen zijn. Samen bekijken we of Homevil een antwoord kan geven op deze vragen. Zo ja, willen we komen tot het bieden van zorg -  op - maat

  • op vlak van psychisch, fysisch en emotioneel welzijn
  • op gebied van wonen
  • betreffende de dagbesteding.

Naar gelang de nood of wens kan de hulp geïntensifieerd of losgelaten worden.
Homevil wil  zeker rekening houden met het unieke van elke cliënt en hem stimuleren tot zelfstandigheid en zelfbeschikking.

Vanuit een pluralistische visie kunnen we stellen dat respect in het algemeen, respect voor ieders waarde in het bijzonder en recht op inspraak belangrijke waarden  zijn in de omgang,  zowel met de cliënten als met de medewerkers, welke hun functie ook is.
Homevil ontwikkelt  voortdurend zijn middelen om zijn aanbod kwalitatief op peil te kunnen houden en te verhogen.

Naast de uitbouw van een comfortabele infrastructuur zijn vooral de medewerkers een belangrijk middel om te kunnen komen tot het bieden van zorg-op-maat. Vanuit een cliënt-gerichte houding, een opgebouwde professionaliteit en permanent leren wordt hulp geboden.
Homevil is attent voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe visies en ideeën in de gehandicaptenzorg.Hierin wil Homevil mee actie nemen: zich informeren, mee ontwikkelen, beleidsbeïnvloedend werken.

Om zijn opdracht te realiseren kan Homevil samenwerkingsverbanden met betekenisvolle actoren aangaan.

 

Visie

De individuele hulpvraag van de cliënt staat centraal. We zijn, in de mate van het mogelijke, flexibel indien de hulpvraag verandert qua inhoud of intensiteit. Bij het streven naar een kwaliteitsvolle dag- en woonondersteuning houden we rekening met de rechten en zelfbepaling van iedere cliënt. We bekommeren ons om zijn lichamelijk, emotioneel en materieel welbevinden; we bevorderen de persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke relaties en sociale inclusie.

Waarden

Vanuit een pluralistische visie, een openheid voor alle levensbeschouwingen, tonen we respect voor de eigenheid van elke cliënt. We voelen ons betrokken maar respecteren ieders recht op privacy. In onze werking willen we open, transparant en vooral integer zijn.

Doelstellingen

Homevil wil zijn cliënten een woon- en/of werkomgeving bieden waar ze zich veilig en geborgen voelen en hun zelfvertrouwen verder kunnen ontwikkelen. We moedigen hen aan bij het verwerven van een zo groot mogelijke zelfbeschikking en zelfstandigheid.

Homevil engageert zich om op regelmatige basis de objectieven tav de doelgroep te evalueren en indien nodig bij te sturen en dit via de procedure zelfevaluatie.

 

Strategie

Woonondersteuning wordt geboden in verschillende woonvormen, variërend qua ondersteuningsintensiteit, en op verschillende afdelingen met eigen, specifieke kenmerken.

Dagondersteuning kan verschillende vormen aannemen : belevingsactiviteiten, arbeidsgerichte activiteiten, cultuur en vorming, ontspanning, …
Hierbij wordt samengewerkt met deskundigen op medisch, paramedisch, psychologisch, … vlak.
Door deelnamen aan activiteiten van plaatselijke of regionale organisaties willen we de sociale inclusie van onze cliënten bevorderen.
Medewerkers worden gestimuleerd vorming te volgen en zich op de hoogte te houden van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de sector.
Cliënten kunnen, indien gewenst, deelnemen aan een aangepast vormingsaanbod.
Via bewonersvergaderingen, ateliervergaderingen en gebruikersraden worden cliënten rechtstreeks betrokken bij beleidsaspecten.
Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

 

Structuur

Homevil is een VZW, een Vereniging Zonder Winstgevend doel.

De algemene vergadering is samengesteld uit deskundigen, sympathisanten en familieleden van gebruikers. Leden van de algemene vergadering die daartoe verkozen zijn, vormen de raad van bestuur. Onder het voorzitterschap van de heer Koen D'Hoore leiden zij de vereniging.

De raad van bestuur heeft het pedagogisch beleid gedelegeerd aan een stuurgroep. Deze stuurgroep is multidisciplinair samengesteld: de voorzitter van de raad van bestuur, een neuro-psychiater, een huisarts, de directeur van de beschuttende werkplaats Mivavil vzw, en de directeur, de orthopedagoge en de groepschef van Homevil maken er deel van uit.

Deze stuurgroep beslist over de opnamen, zet de grote krachtlijnen van het pedagogisch handelen uit en heeft een adviserende functie t.a.v. de begeleidende teams bij bijzondere problemen.

De directeur, de orthopedagoge, de groepschef, de hoofdopvoeder en de administratief verantwoordelijken staan in voor het dagelijks bestuur van de voorziening. In totaal vijfendertig personeelsleden staan in voor een correcte dienstverlening.

U kunt de directie , de leden van het dagelijks bestuur, administratie en de verschillende teams bereiken door hier te klikken.

 

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10